08. - 26.09.2021

ANNE KESKITALO & MERVI NIEMITALO – Kasviveistäjän herbaario

Anne Keskitalo ja Mervi Niemitalo muodostavat FlowKameArt-taiteilijakaksikon. Heidän työskentelylleen on keskeistä kasviveistämisen menetelmällä työskentely, kasvien merkityksen esille tuominen ja luontosuhteen vaaliminen. Kasviveistäjän herbaariota on työstetty sekä vihertaiteen että kuvataiteen menetelmin. Esillä on kasviveistosten lisäksi maalauksia.

Taiteilijakaksikko on nimennyt kasviveistämismenetelmän FlowKameArt:iksi. Se tarkoittaa virtaavaa taiteellista prosessia, jossa kasvi- ja luonnonmateriaalien pintarakenteita, värejä, linjoja ja muotoja tutkitaan sekä materiaalin kauneudesta ja tuoksusta nautitaan. Menetelmällä rakennetaan kasviveistoksia sekä piirretään ja maalataan vihertaiteen materiaaleilla. Työskentely laajentaa ja uudistaa kuvataiteen kolmiulotteista rakentelua. Myös erilaisia kierrätys- ja jätemateriaaleja sekä esineitä hyödynnetään työskentelyssä.

Kasviveistäminen edistää vihertaitoja, esteettistä hyvinvointia sekä vahvistaa syväekologisia arvoja. Sen avulla irrottaudutaan kasvien aliarvostamisesta ja tuodaan kasvit osaksi taiteellista työskentelyä. Vihertaiteen kautta tietäminen yhdistyy työskentelyssä kuvataiteen menetelmiin muodostaen ilmastonmuutoksen ajan kestävän kehityksen arvoihin pohjaavan taiteellisen menetelmän, joka on sovellettavissa kuvataidekasvatuksen pedagogiikkaan. Vihreä kasvillisuus, puiden oksat ja vesielementti ymmärretään ihmistä elvyttäviksi luontoelementeiksi. Vihreys, vesi ja oksistot rentouttavat ja luovat hyvinvointia. Kasvit mahdollistavat elämää hapentuotannollaan ja osallisuudellaan luonnonkierrossa. Kasvillisuuden, puiden ja maaperän on tutkittu vaikuttavan jopa mielialaan. Luontoympäristössä työskentely aktivoi kaikki aistit ja toimiminen sen äärellä rauhoittaa, vireyttää ja aktivoi luovuutta. Kasviveistämisen elvyttävä ominaisuus ilmenee kasvien havainnoimisessa ja viljelemisessä, kasviveistämisessä sekä kasviveistosten valokuvaamisessa sekä kasviveistostallenteissa. Vihreän kasvillisuuden osallisuus ja elvyttävä vaikutus on osa kasviveistämismenetelmän erityisyyttä.

Kasviveistämisessä esteettistä lähestytään hyvinvoinnin ja esteettisen kokemuksen näkökulmasta.  Ihmistä ei nähdä luonnon ulkopuolisena tarkkailijana, vaan yhdessä muiden eliöiden kanssa osana luontoa. Ihminen on mukana kasvien maailmassa, aistii, haistaa, maistaa, kuuntelee, tuntee ja tarkkailee kasvien rakenteita ja olemusta koko kehollaan. FlowKameArt herkistää kehollisia ja moniaistisia kokemuksia kasvityöskentelyn kautta. Menetelmän taustalla vaikuttaa japanilainen esteettinen ajattelu länsimaisen taiteen tradition rinnalla. Japanilaisessa kulttuurissa esteettinen on osa kokonaisvaltaisesti koettavaa arkipäivää. Japanilaiseen kulttuuriin kuuluu herkkyys erilaisille luonnonilmiöille, vuodenaikojen vaihtelulle, muutoksille kasvillisuudessa ja maisemanmuodossa sekä kyky antaa arvo katoavaisten ilmiöiden kauneudelle. Kasviluonnon huomioiminen, vaaliminen ja siitä nauttiminen osana arjen toimintoja asettuukin osaksi kasviveistämisen prosessia.

FlowKameArt -taiteilijat

Yhteyden vaaliminen luontoon vaatii jokapäiväisiä toimia. Teko voi olla metsäkävely, uiminen luonnonvedessä, taimen istuttaminen puutarhaan, puun oksistojen ihailu, kasviveistoksen tekeminen, luonnonmateriaalien keräily tai järven aaltojen viipyilevä tarkkailu. Luonnon voi kasviveistämisen tai metsästä löydetyn materiaalin avulla tuoda kotiin. Kuivunut lehti, nupullaan oleva kukka tai suolammesta löytynyt puun karahka ilmentää ajan kulumista, luonnonkiertoa ja alati tapahtuvaa muutosta.

www.flowkameart.fi

Anne Katarina Keskitalo – Taide peilaa luontosuhdetta

Luonnonläheinen elämäntapa, luontoretket ja puutarhanhoito, ovat taiteeni perusta. Luonnonyhteyden vaaliminen sekä paikan, puiden ja kasvien läsnäolon huomaaminen ja kuvaaminen ovat pitkäjänteisiä teemoja, joita olen käsitellyt taiteessani. Teema on sisältänyt moniaistisen kävelymenetelmän kehittämisen rinnalla kävelykokemuksen maalaamista ja valokuvaamista. Prosessista on syntynyt myös pedagogisia sovelluksia. Viime vuosina olen keskittynyt kasviveistämiseen, kasvien kasvattamiseen sekä kasvien ja puiden havainnoimiseen kävellen.

CV Anne Keskitalo

Mervi Niemitalo – Ihmisen ja ympäristön välinen suhde

Käsittelen taiteessani ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta. Pohdinnan kohteena on jännite ihmisen luoman rakennetun ympäristön ja kulttuurin sekä luonnon välillä. Ihmisen rakentama perustuu lähtökohtaisesti Eudiklidiselle geometrialle, kun taas luonto ryppyisyydelle, fraktaaleille. Teoksissani törmäytän orgaanista ja geometrista. Orgaanisen muodon merkityksen syvällisempi ymmärtäminen ja oman ympäristötietoisuuden syveneminen sai minut etsimään uutta tapaa tehdä maalauksia. Halusin luopua akryylien käytöstä ja tuon tutkimisen seurauksena löysin antiikin aikaisen vahamaalausperinteen, jota olen työstänyt usean vuoden ajan ilmaisuuni sopivaksi. Hain myös teoksiini vahvempaa materian tuntua, kehollisuutta sekä aistimellisuutta vastakohtana litteydelle, jota mm. digitaalinen kuvavirta edustaa.

Tarve tehdä vahvasti kehollisia ja moniaistisia teoksia on konkretisoitunut viime vuosina myös kasviveistoksina. Teosteni taustalla vaikuttaa japanilainen shintolainen ajattelu sekä ikebanana tunnettu kasvienasettelutaide. Laajennan taidemuotoa kasviveistämisen suuntaan länsimaisen taiteen tradition keinoin. Kasviveistosten kautta etsin orgaanisen muodon, tuoksun ja tuntoisuuden kokemusta ja samalla käännän katseen kohti viherympäristöjä ja niiden merkitystä kaikelle elämälle

CV Mervi Niemitalo